Stipendiya narxlari

       Сизга маълумки, талабалар оладиган стипендиялар миқдори уларнинг ўзлаштиришига боғлиқ. Талабаларорасида “аъло”, “яхши” ва “конукарли” номибиланаталувчибундайфарқланиш, ҳар семестр якуниданкейин, фанларданолинганбаҳоларгақарабтайинланади.

Демак, хулосақилишмумкинки, йилда 2 марта талабаларгастипендиялармиқдоритайинланадивакейинги семестр якунигачашу миқдордатўланади. Бакалавр ҳамда магистратура босқичининг 1-курс талабалариучун 1-семестр давомидабир хил “учлик” стипендия (0,5 коэффицент) берилади.

2015йил30июнькунитасдиқланганқўшимча ўзгартиришгабиноан, стипендия даражасифанларданолинганбаллармиқдоригабоғлиқ.

Агароддийтилдатушунтирадиганбўлсак, ҳаммафандан “5” баҳоолса (86-100 балл) 1.0 коэффициент-505278 сум, ҳаммафандан “4” (71-85 балл) ва “5” баҳоларолса 0.75 коэффициент-378959 сум, агардабиронтафандан “3” баҳоолса (55-70 балл) 0.5 коэффициент-252639 сум стипендия тайинланади.

 

Степендия нархлари:

Бухоро Давлат тиббиёт институтида тахсил оладиган талабаларнинг 2017-2018-ўқув йилида оладиган степендия нархлари қуйидагича (коэффициент бўйича):

1,0 (“5” бахо) – 505 278 сўм;

0,75 (“4” бахо) – 378 959 сўм;

0,5 (“3” бахо) – 252 639 сўм.